After Sunset - Noordzeestrand Terschelling

Noordzeestrand Terschelling na zonsondergang
After sunset - Noordzeestrand Terschelling © Jurjen Veerman