Lunchtime - Monniken Bangkok

Monniken aan de lunch onder het Grand Palace - Bangkok
Lunchtime - monniken Grand Palace Bangkok © Jurjen Veerman