After sunset - Noordzeestrand Terschelling

Zonsondergang Noordzeestrand Terschelling
After Sunset - Noordzeestrand Terschelling © Jurjen Veerman